Betekenis voor diverse sectoren

Maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren is een doel waaraan gewerkt wordt vanuit verschillende sectoren. Welzijn, cultuur, cultuureducatie, onderwijs, sport, jeugd, ... al deze sectoren willen kansen vergroten.

Domeinen

Cultuur

De culturele sector is een rijke omgeving en heeft tegelijkertijd ook een rijk aanbod. Niet enkel voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouders, leraren en buurtbewoners. Cultuur heeft heel veel aspecten: heemkundige kring, bibliotheek, musea, theater, ...

Jeugd

Jeugdwerk zet sterk in op heel veel verschillende vormen van (niet-schools) leren en vertrekt zeer sterk van kinderen en jongeren zelf. Spel en plezier vormt de corebusiness van jeugdwerk.

Onderwijs

Scholen zijn niet alleen een plek om te leren, maar ook een draaischijf voor ontmoeting tussen verschillende organisaties, mensen, ... In hun opdracht om leren vorm te geven, kunnen scholen door samenwerkingsverbanden aan te gaan een brede leer- en leefomgeving creëren voor kinderen en jongeren.

Sport

Een sportbeleid heeft als doel om alle inwoners, en zeker kinderen, meer te laten bewegen. Het gaat hierbij niet enkel over sport in sportclubs, maar over een variatie aan sportvormen.

Welzijn

Kinderopvang en buitenschoolse opvanginitiatieven zijn belangrijke plekken voor kinderen. Het werken aan een nest- en webfunctie is een voorbeeld van hoe opvanginitiatieven verbanden kunnen leggen met andere organisaties in de buurt. Daarnaast vallen onder welzijn ook alle organisaties die ondersteunend werken (bijvoorbeeld OCMW).

Raakvlakken

Los van domeinen, zijn er heel wat raakvlakken, overlap en gemeenschappelijke doelen tussen verschillende beleidsdomeinen. Daar bevindt de kern van Brede School zich dan ook: een integrale benadering, vanuit verschillende invalshoeken ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren maximaliseren.

In de conceptnota "Groeien in cultuur" (2012) worden de linken tussen onderwijs en cultuur gelegd.

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergt een grotere samenwerking tussen de verschillende leefsferen waarin zij zich begeven (thuis, school, vrije tijd). Via duurzame, kwalitatieve samenwerkingsverbanden probeert Brede School hierop een antwoord te bieden. De steeds groter wordende complexiteit van onze samenleving maakt het nodig om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken en zo de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Door samenwerking worden problemen efficiënter, economischer en effectiever aangepakt.
In het Brede School concept staat het ontwikkelen van competenties en het creëren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren centraal. Meer en meer wordt erkend dat kinderen en jongeren ook buiten de school en op tal van terreinen leerervaringen opdoen. Aandacht voor zowel het formele als het informele leren versterkt leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren. Dit is belangrijk om kinderen en jongeren krachtiger te maken om hun weg te vinden in een samenleving die steeds meer eisen stelt.

Ook in de beleidsnota's worden linken tussen verschillende beleidsdomeinen aangegeven.