Referentiekader

Een Brede School is …

  • Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen
  • die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
  • met als doel maximale ontwikkelingskansen
  • voor álle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context (

).

Lokale context

De lokale context is bepalend voor hoe de Brede School vorm krijgt. Daarom is geen enkele Brede School dezelfde, de plaatselijke noden, de mogelijkheden van de buurt, de partners, … vormen het vertrekpunt. Ook aspecten zoals tradities in de buurt, de openbare ruimte, beschikbare infrastructuur, de gezinnen die er wonen, … bepalen mee de prioriteiten en de planning van een bredeschoolwerking.

Toetsstenen

Het referentiekader bevat ook drie toetsstenen voor kwaliteit. Ze helpen zicht te krijgen op de kwaliteit van de Brede School.

Diversiteit

Diversiteit gaat over hoe divers de populatie kinderen of jongeren is die bereikt wordt. Maar ook over of er gewerkt wordt aan de verschillende kernaspecten van brede ontwikkeling, de diversiteit in het activiteitenaanbod, het samenwerkingsverband, …

Verbindingen

Met verbindingen bedoelen we de samenhang tussen verschillende doelen die nagestreefd worden, de verschillende activiteiten, de link tussen het binnenschools en buitenschools leren, …

Participatie

Het betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over bredeschoolactiviteiten is cruciaal. Het is daarom belangrijk om na te denken hoe kinderen en jongeren betrokken kunnen worden, welke rol ze kunnen spelen in het aanbod en tijdens activiteiten … Ook andere partners moeten kunnen participeren: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, …