Maximaliseren van ontwikkelingskansen

De centrale doelstelling van Brede School is het maximaliseren van ontwikkelingskansen.Een Brede School biedt kinderen en jongeren een veelheid aan ervaringen en onmoetingen waarbinnen kinderen zich goed voelen in hun vel, plezier hebben, ontdekken en experimenteren, diverse relaties aangaan met hun omgeving …  Participeren in een pluriforme maatschappij vergt immers een brede waaier aan competenties die flexibel inzetbaar zijn in wisselende sociaal-culturele contexten (

).

Gelijkheid van kansen

Brede School richt zich tot alle kinderen en jongeren en in het bijzonder tot die kinderen en jongeren die ontwikkelingskansen missen. Brede School werkt op die manier aan gelijke kansen. In een samenleving waar sociale ongelijkheid speelt, kunnen Brede Scholen een belangrijke hefboom vormen in het realiseren van gelijke ontwikkelingskansen. De complexiteit van sociale ongelijkheid vraagt een integrale aanpak.

Integrale ontwikkeling

Kinderen en jongeren ontwikkelen niet in vakjes, ze ontwikkelen als mens op diverse terreinen en facetten die nauw met elkaar verbonden zijn. Logisch denken leer je niet alleen op school en plezier is geen exclusief buitenschoolse aangelegenheid. Een gezonde leefstijl krijg je mee van thuis, maar evengoed pik je het op in de school en de sportclub. Om maximale ontwikkelingskansen te creëren heb je per definitie verschillende sectoren nodig. Ontwikkeling laat zich immers niet in één deelaspect,dus ook niet binnen één sector, vatten.

Vijf kernaspecten van maximale ontwikkeling

Op basis van de proefprojecten Brede School en bredeschoolprogramma's in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, werden vijf kernaspecten onderscheiden.

Gezondheid

Het kernaspect gezondheid gaat zowel over de lichamelijke als geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Het gaat om het aannemen van een gezonde levensstijl. Ook continuïteit ervaren in opvoeding en verzorging valt hieronder.

Veiligheid

‘Veiligheid’ is ruim te interpreteren. Het houdt fysieke veiligheid in maar ook het ervaren van geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen … Het gaat om veiligheid thuis en buitenshuis.

Voorbereiding op de toekomst

Het kernaspect voorbereiding op de toekomst houdt het halen van een diploma, werk vinden, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien in. Een stimulerende leefomgeving kunnen ervaren hoort hierbij.

Talentontwikkeling en plezier

Het kernaspect ‘talentontwikkeling en plezier’ betekent dat kinderen en jongeren onderwijs kunnen genieten en een opleiding krijgen, de vrijheid hebben om te spelen, de mogelijkheid hebben om hobby’s, sport, cultuur en ontspanning te ontdekken en te beleven.

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie wil zeggen dat kinderen en jongeren actieve betrokkenheid tonen bij de omgeving en de maatschappij om hen heen. Het gaat om ‘meedenken’ en ‘meedoen’, om een actieve betrokkenheid bij naaste omgeving, positief gedrag en burgerschap.